Jauniešu komandu čempionāta rezultāti '16

Jauniešu komandu čempionāta rezultāti '16

Jauniešu komandu čempionāta rezultāti '16
Jauniešu komandu čempionāta rezultāti. 24.09.2016.Nolikums jauniešu komandu čempionātam 2016. 24.09.2016.


                                                                                                      
Nolikums
2016. GADA  LATVIJAS  REPUBLIKAS  JAUNIETNES KOMANDU  ČEMPIONĀTAM  NOVUSĀ  
 
 
Mērķis un uzdevumi.
   Mērķis - popularizēt novusa sportu jauniešu vidū.
   Uzdevums – noskaidrot labākās jauniešu komandas 2016.gadā.
   Dot jaunajiem novusistiem papildu stimulu sportiskās meistarības paaugstināšanai.
 
Vieta un laiks
   Sacensības notiks sporta namā “Bultas” ĶEKAVĀ  2016.gada 24. septembrī. Sacensību sākums plkst. 10.oo.
 
Vadība.
    Sacensības organizē Latvijas Novusa federācijas prezidijs un vada šī prezidija nozīmēts galvenais tiesnesis Juris Firsts / nac. kategorija-Ķekava /
 
Dalībnieki.
    Komandas sastāvā trīs jaunieši un viena jauniete līdz 18.gadiem vecumam. Komandā var spēlēt divi jaunieši un divas jaunietes. Komandas dalībnieki tiek pielaisti pie spēles, ja ir ievērots Novusa spēles noteikumu 5.paragrafs /dalībnieka tērps/, it sevišķi apavi. Komandas drīkst spēlēt tikai ar LNF marķētām ripām.
Uzvarētāju noteikšana.
  Sacensības notiek pēc Latvijas novusa federācijas apstiprinātiem noteikumiem 6 setos. Par uzvaru (4-0; 4-1; 4-2) – divi punkti, par neizšķirtu (3-3)–viens punkts, par zaudējumu (0-4;1-4;2-4) – nulle punk- tu. Sacensību kārtību noteiks tiesnešu kolēģija atkarībā no pieteikto komandu skaita.
   Katrā atsevišķā spēlē starp komandu dalībniekiem, komanda par spēlētāja uzvaru iegūst 2 punktus, par neizšķirtu – 1 punktu, par zaudējumu – 0 punktu. Komanda mačā iegūst visu dalībnieku izcīnītos punktus. Uzvar komanda, kura izcīnījusi visvairāk punktus. Vienāda punktu skaita gadījumā divām vai vairākām komandām, vietas nosaka sekojoši:
-          pēc savstarpējās spēlēs iegūtajiem komandu punktiem;
-          pēc visās spēles iegūto un zaudēto punktu attiecības:
-          pēc lielāka uzvaru skaita.
Uzņemšanas noteikumi.
    Visus izdevumus, kas saistīti ar dalībnieku ierašanos un uzturēšanos sacensību vietās sedz dalībnieku komandējošā organizācija vai paši dalībnieki. Sacensību dalībnieki tiks nodrošināti ar  pusdienām. Sacensību organizēšanas izdevumus sedz Latvijas Novusa federācija.
 
Apbalvošana. 
   Pirmo trīs vietu ieguvējas komandas apbalvos ar attiecīgas pakāpes diplomiem un balvām.
 
Pieteikumi.
    Pieteikumus sūta kolektīvi. Pieteikumā jāuzrāda dalībnieka vārds, uzvārds un dzimšanas dati. Pieteikumi sūtāmi galvenajam tiesnesim  Jurim FIRSTAM(mob.t.29126835), E-pasts             jufo1@inbox.lv         līdz 2016.gada 14.septembrim. Telefoniski pieteikumi netiks pieņemti.                     
 
 
                                                                                                     LNF prezidijs
 
Pasākuma vieta Ķekava, Ķekavas pagasts, Latvija
Pasākuma laiks 24. septembris 2016 10:00

LNF sponsori un atbalstītāji atbalstītāji